KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11 kapsamında hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak sizi aydınlatmak isteriz.

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ
Veri sorumlusu sıfatıyla ÖZEL DURU KIZ ÖĞRENCİ YURDU Müdürlüğü olarak, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında; işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde 3. kişilere aktarabileceğiz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir.

ÖZEL DURU KIZ ÖĞRENCİ YURDU Müdürlüğü’nün kişisel veri işleme amaçları şunlardır ;
• Yürütülen ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi, hizmetin ifası ile sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanmasını sağlamak,
• İlgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve raporların yapılması, ticari stratejilerin belirlenmesi; uygun proje ve hizmetlerin belirlenmesi,
• İzin vermeniz halinde, kişiye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, kampanyaların gerçekleştirilmesi, kampanyalar hakkında tarafınıza bilgilendirmelerde bulunulması,
• Talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi,
• Tarafımız veya tedarikçilerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile tarafımızla iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,
• Faaliyetlerimizin, Müdürlüğümüz prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
• İhtiyaca göre farklılıklar arz eden sektörlerdeki iş ortaklarımız ile yürütülen işlerin icrası ve referans ilişkilerinin yönetimi,
• Kamu Kurum ve kuruluşları ile bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
• Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin ifası,
• Finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi,
• Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP
Kişisel verileriniz, Yönetim merkezi, şubeleri, acentaları, ofisleri veya diğer iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar vb. platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri konferans vb. katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlarca yazılı, sözlü, sesli, görüntü kaydı veya diğer fiziksel ve elektronik ortamda elde edilebilir.
Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:
• Açık rızanızın bulunması,
• Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
• Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
• Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
• Özel nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanızın bulunması, sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunda öngördüğü hallerde açık rıza aranmaksızın toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI
Kişisel verileriniz 6698 Sayılı KVKK’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimde sayılan amaçlarla sınırlı olarak, aşağıda sayılanlara aktarılabilir:
• Dolaylı veya doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız,
• Hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yada proje/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/ uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara,
• Tarafımızı teşkil eden şirket merkezleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine,
• ÖZEL DURU KIZ ÖĞRENCİ YURDU’nun tedarikçilerine,
• Tarafımız adına kişisel veri işleyen arşivleme, hosting, yazılım vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza,

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
İnternet sitemizde (https://www.durukizogrenciyurdu.net) yer alan “KVKK Başvuru Formunun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ÖZEL DURU KIZ ÖĞRENCİ YURDU Müdürlüğü’ne daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@durukizogrenciyurdu.net e-posta adresine iletebilirsiniz. İlettiğiniz talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.